อนุทิน 67340 - ครูบันเทิง

19-23  ก.ค.  ได้มีโอกาส เข้าอบรม 

ชุมชนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน

ขอขอบคุณ สพฐ , สพท.ระนอง , ท่านผู้รับผิดชอบโครงการ ตลอดจนทีมงานวิทยากรทุกท่าน
การที่ได้มาอบรมในครั้งนี้นับว่าเป็นเกียรติ และสร้างความปลาบปลื้มใจให้แก่ข้าพเจ้าเป็นอย่างมาก
ได้เรียนรู้เรื่อง การทำเว็ปเพจ การแปลงไฟล์ต่างๆ รู้จักเว็ปไซค์ในการค้นคว้าหาข้อมูล วิธีค้นพารูปภาพ วีดีโอ และไฟล์ข้อมูล ทุกประเภท
โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ ซึ่งข้าพเจ้าจะนำความรู้ต่างๆไปทบทวน และฝึกให้คล่อง แล้วนำไปเผื่อแพร่ให้กับเพื่อนครูในโรงเรียน
ตลอดจนถ่ายทอดให้แก่นักเรียน เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับการเรียนการสอน ของไทย ต่อๆไป
ข้าพเจ้าอยากจะให้เกิดโครงการอย่างนี้ขึ้นอีก เพื่อพัฒนาครูทั้งระบบไปให้ทั่วถึง และเป็นประจำทุกปีค่ะ

เขียน 25 Jul 2010 @ 00:39 ()


ความเห็น (0)