อนุทิน 66239 - ดร. ไมตรี สุนทรวรรณ

การเอาชนะแรงต้านทานการเปลี่ยนแปลง (Overcoming Resistance to Change) มนุษย์มักมีความวิตกกังวลกับความไม่แน่นอนในอนาคต การเผชิญกับสิ่งใหม่ๆทั้งด้านความรู้ บทบาทหน้าที่และเทคโนโลยี รวมถึงวัฒนธรรมองค์กรซึ่งแตกต่างไปจากเดิม สิ่งเหล่านี้จะเป็นอุปสรรคต่อการเปลี่ยนแปลง การเอาชนะแรงต้านทานการเปลี่ยนแปลง อาจกระทำได้โดยการให้กำลังใจ การสื่อสารทำความเข้าใจ เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง
เขียน 28 Jun 2010 @ 11:50 ()


ความเห็น (0)