อนุทิน 65424 - สุริยพร ยิ่งเจริญกิจขจร

ยถา วาริวหา ปูรา ปริปูเรนฺติ สาครํ
ห้วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใด

เอวเมว อิโต ทินฺนํ เปตานํ อุปกปฺปติ
ทานที่ท่านอุทิศให้แล้วแต่โลกนี้ย่อมสำเร็จ
ประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้ว ฉันนั้น

อิจฺฉิตํ ปตฺถิตํ ตุมฺหํ ขิปฺปเมว สมิชฺฌตุ
ขออิฐผลที่ท่านปรารถนาแล้ว ตั้งใจแล้ว จงสำเร็จโดยฉับพลัน

สพฺเพ ปูเรนฺตุ สงฺกปฺปา
ขอความดำริทั้งปวงจงบริบูรณ์

จนฺโท ปณฺณรโส ยถา
เหมือนดังพระจันทร์วันเพ็ญ

มณิ โชติรโส ยถา
เหมือนแก้วมณีอันสว่างไสว ควรยินดี

 

เขียน 08 Jun 2010 @ 22:34 ()


ความเห็น (0)