อนุทิน 64526 - krutoiting

  ติดต่อ

   ครู

        "ผู้ที่เป็นครูจะต้องถือเป็นหน้าที่อันดับแรก
ที่จะต้องให้การศึกษา คือสั่งสอนอบรมอนุชน
ให้ได้ผลแท้จริง ทั้งในด้านวิชาความรู้ ทั้งใน
ด้านจิตใจและความประพฤติ ทั้งต้องคิดว่างาน
ที่แต่ละคนกำลังทำอยู่นี้ คือความเป็นความตาย
ของประเทศ เพราะอนุชนที่มีความรู้มีความดี
เท่านั้น ที่จะรักษาชาติบ้านเมืองไว้ได้"

พระราชดำรัส
ในโอกาสที่นายบุญถิ่น อัตถากร
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นำครูและนักเรียน
โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามจากภาคใต้
เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2515

  เขียน:  

ความเห็น (0)