อนุทิน 62635 - ณัฐพัชร์

กิเลส ๑๐ พาใจเศร้าหมอง

พุทธมณฑล สถานที่ซึ่งในทุกวันหยุด วันสำคัญทางศาสนา ทางสำนักงานพุทธมณฑลจะนิมนต์พระภิกษุสงฆ์มารับการถวายสังฆทาน และบรรยายธรรม แก่ประชาชนทั่วไป

ได้ไปถวายสังฆทานเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา สำนักพุทธมณฑลนิมนต์พระคุณเจ้าจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร ๕ รูปด้วยกัน ..

พระคุณเจ้าได้บรรยายธรรมเรื่อง "กิเลส ๑๐"  ๑.โลภะ ความอยากได้ ๒.โทสะ ความคิดประทุษร้าย ๓.โมหะ ความหลง ความไม่รู้ ความเขลา ๔.มานะ ความถือตัว ๕.ทิฏฐิ ความเห็นผิด ๖.วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัย เคลือบแคลง ๗.ถีนะ ความหดหู่ ท้อแท้ถดถอย ๘.อุทธัจจะ ความฟุ้งซ่าน ๙.อหิริกะ ความไม่ละอายต่อความชั่ว ๑๐.อโนตตัปปะ ความไม่เกรงกลัวต่อความชั่ว

พระคุณเจ้าได้เน้น กิเลส ๖ ในสถานการณ์ปัจจุบันถึงความไม่ไว้วางใจกัน จึงทำให้เกิดการแบ่งพรรคแบ่งพวก บ้านเมืองจึงไม่สงบสุข ถ้าไว้ใจกัน บ้านเมืองคงสงบสุขมากขึ้น

เขียน 05 Apr 2010 @ 22:29 () แก้ไข 06 Apr 2010 @ 20:42, ()


ความเห็น (0)