อนุทิน #61204

ผ่านไปด้วยดีในการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552

-ขอบคุณอาจารย์สมคิด สุทธิธารธวัช ที่ให้ความรู้เรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ ไว้มากมาย

-ขอบคุณอาจารย์ดร.อัครพนธ์ ไม้เนื้อหอม ที่ให้ประสบการณ์ดีๆ เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษ

-ขอบคุณอาจารย์ดร.สุภาณี พงศ์บวรสกุล ที่ให้ประสบการณ์ดีๆ เกี่ยวกับการทำวิจัยในชั้นเรียน

-ขอบคุณอาจารย์ดร.ศุภวรรณ เล็กวิไล ที่ให้ประสบการณ์ดีๆ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด

ประทับใจอาจารย์ทุกท่านมากค่ะ

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)