อนุทิน 60437 - บุณยกร

บุณยกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เครื่องระลึกนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
     ครั้งนั้น พระอานนท์ได้กราบทูลถึงเครื่องระลึกเครื่องเตือนใจ หลังจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ปรินิพพานไปแล้ว พระพุทธองค์จึงตรัสว่า "อานนท์ สังเวชนียสถาน 4 แห่ง คือ 
๑. สถานที่ตถาคตประสูติ
๒. สถานที่ตถาคตตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
๓. สถานที่ตถาคตยังธรรมจักรให้เป็นไปแล้ว
๔. สถานที่ตถาคตเสด็จปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพาน
สังเวชนียสถาน 4 แห่งนี้ เป็นที่ควรเห็น ควรระลึกของพุทธบริษัทหรือผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในตถาคต ชนเหล่าใดเที่ยวจาริกไปยังสถานที่เหล่านี้ด้วยความเลื่อมใส ครั้นทำกาละ ก็จักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์"

เขียน 24 Feb 2010 @ 10:16 ()


ความเห็น (0)