อนุทิน 59608 - รีไซเคิลแมน

เรื่องราวของการสูญเสีย ผอ.วี ทำให้ผมมานึกเตือนตัวเอง ไม่ให้ประมาทในกาีรทั้งปวง

  • ไม่ประมาทในการทำงาน  คือ รอบคอบ ปฏิบัติงานให้ดีที่สุด
  • ไม่ประมาทในสุขภาพ  คือ การดูแลรักษาสุขภาพอยู่เสมอ
  • ไม่ประมาทใ้นการใช้จ่าย คือ ความพอเพียง พอดี พอประมาณ
  • ไม่ประมาทในภัยวัฎฎะแห่งชีวิต คือ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ความไม่เที่ยงทั้งหลาย
  • ไม่ประมาทในธรรม คือ ไม่ยึดติดในอวิชชาเสมือนกิเลส หมั่นปฏิบัติธรรมมากขึ้นกว่าเดิม
  • ไม่ประมาทในกาล คือ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

   การสูญเสียของท่าน เกิดธรรมแก่ผม ที่เตือนให้ดำรงชีิวิตของผมอยู่ด้วยความไม่ประมาท ทั้งปวง ในก้าวแรกนั้นคือ ไม่ประมาทในจิตใจ มีสติ ระลึกได้ตลอดเวลานั่นเอง

เขียน 11 Feb 2010 @ 08:00 () แก้ไข 19 Feb 2010 @ 07:24, ()


ความเห็น (0)