อนุทิน #59536

๘ กพ.๕๓ : ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น

เข้าร่วมประชุม ในฐานะนักวิจัยร่วม ที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายเชิงพื้นที่ เพื่อหนุนเสริมการพัฒนาการเรียนรู้

(Local Learning Enrichment Network)

สาระประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ในโรงเรียนสังกัด สพท.เชียงใหม่ เขต ๑ และสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)