อนุทิน 59531 - ศน.อ้วน

ศน.อ้วน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันศุกร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๓

ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  และ ระดับชำนาญการพิเศษแทนตำแหน่งที่ว่าง ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑

ปฏิบัติหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกในแต่ละตำแหน่งให้เป็นไปตามมาตรฐานตำแหน่งแบะวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

รวม  ๑๔ ราย  เป็นตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และ นักจัดการงานทั่วไป

ผล : ได้งานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

เขียน 10 Feb 2010 @ 08:02 () แก้ไข 02 Mar 2010 @ 07:58, ()


ความเห็น (0)