อนุทิน 59531 - ศน.อ้วน

  ติดต่อ

วันศุกร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๓

ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  และ ระดับชำนาญการพิเศษแทนตำแหน่งที่ว่าง ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑

ปฏิบัติหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกในแต่ละตำแหน่งให้เป็นไปตามมาตรฐานตำแหน่งแบะวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

รวม  ๑๔ ราย  เป็นตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และ นักจัดการงานทั่วไป

ผล : ได้งานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)