อนุทิน 58483 - จา

จา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันที่ 11-21 มกราคม 2553 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 4 ประกอบด้วยจังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง และจังหวัดตรัง โดยประเมินนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนทุกคนที่เสนอตนเองเพื่อขอรับรางวัลต่างมีความรู้ความสามารถ มีความประพฤติดีใฝ่รู้ใฝ่เรียนเป็นแบบอย่างให้คนอื่นได้ทั้งทางด้านการเรียนและมีทักษะในการดำเนินชีวิต แม้ว่าพื้นฐานทางด้านครอบครัวของนักเรียนบางคนอยู่ในสภาพขาดโอกาส มีฐานะยากจน ต้องช่วยเหลือตนเองทางด้านการศึกษาเล่าเรียนและการเลี้ยงดูครอบครัว ได้เห็นแบบนี้แล้วอยากให้เด็กไทยทุกคนได้ดูและปฏิบัติตาม เชื่อมั่นว่าหากเมืองไทยมีแต่เด็กดี ส่งผลต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติได้ในอนาคต

เขียน 26 Jan 2010 @ 11:51 ()


ความเห็น (0)