อนุทิน 52687 - เตวิชโช

  ติดต่อ

...คนฉลาดจะมองสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริง

และพยายามมองด้วยสายตาที่มุ่งไปทาง สัจภาวะ

อะไรที่เป็นความจริง จะต้องตีประเด็นให้แตก

เหมือนดั่งที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเรื่องอริยสัจ๔

ความจริงยิ่งใหญ่ประการ ...

  เขียน:  

ความเห็น (0)