อนุทิน 50215 - ศน.อ้วน

ศน.อ้วน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันที่ ๒๘-๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๒

เป็นวิทยากรที่ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่

เรื่อง การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสู่การประกันคุณภาพ (เพื่อรับการประเมินจากสมศ.)

คุณครูทั้งหมด ๘๘ คน เป็นกลุ่มสามัญ (๘ สาระ) และกลุ่มวิชาชีพ (ดนตรี-นาฏศิลป์)

กิจกรรม: สาธิตการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  • เรียนรู้อย่างมีความสุข
  • เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ
  • เรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม
  • เรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม
  • เรียนรู้กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง

คุณครูตรวจสอบกิจกรรมที่จัดในแผนที่เน้นความหลากหลายของวิธีสอน และบรรลุตัวชี้วัดครบ KAP 

พร้อมใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน (CAR) ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา

เน้นการบันทึกผลหลังสอน เพื่อนำข้อมูลวางแผนพัฒนาการเรียนการสอน

 

 

เขียน 31 Oct 2009 @ 08:35 () แก้ไข 01 Nov 2009 @ 09:07, ()


ความเห็น (0)