อนุทิน 50210 - ศน.อ้วน

ศน.อ้วน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๒

เป็นวิทยากรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง "การตรวจสอบการจัดทำและใช้หลักสูตรสถานศึกษา"

ของโรงเรียนพร้อมใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑

โรงเรียนพุทธิโศภน  สพท.เชียงใหม่ เขต ๑

ครูทุกสาระ รวม  ๕๐ คน ทราบจุดดี-จุดควรปรับปรุงของตนเอง ในประเด็น

  • ความเป็น Unity ในเรื่องรูปแบบของเอกสารหลักสูตร (หลักสูตรแม่-กลุ่มสาระ-แผนการจัดการเรียนรู้)
  • การสอดแทรกสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของทุกกลุ่มสาระ เชิงลึก (ป.๑-ป.๖)
  • การออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Backward design
  • การจัดทำแผนการเรียนรู้ที่สอดคล้องหน่วยการเรียนรู้และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

การเตรียมหน่วยการเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนนำร่องและโรงเรียนพร้อมใช้ฯ อีก ๓๒ โรงเรียน วันที่ ๒๐-๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ณ โรงเรียนบ้านสันกำแพง

เขียน 31 Oct 2009 @ 07:55 () แก้ไข 31 Oct 2009 @ 09:50, ()


ความเห็น (0)