ติดต่อ

อนุทิน #42121

พระพุทธองค์ตรัส
ผู้มีศรัทธาในศาสนานี้
พึงทำการให้ทาน
๑. ให้ทานด้วยศรัทธา
๒. ให้ด้วยละอายต่อบาป
๓. ให้ทานที่ไม่มีโทษ
๔. ให้ของที่สะอาด
๕. ให้ของประณีต
๖. ให้ตามเวลาอันควร
๗. ให้ของที่สมควร
๘. เลือกให้ผู้เหมาะสม
๑๐. ขณะให้จิตผ่องใส
๑๑. ให้แล้วใจยินดี
(พระไตรปิฎก เล่ม ๒๓ ข้อ ๑๒๒,๑๒๗)

  เขียน:  

ความเห็น (0)