อนุทิน 41013 - lesson

  ติดต่อ

   ตามรู้ ตามดูจิต  เป็นผู้รู้  ผูดู ไม่ใช่ผู้เป็น การพัฒนา ต้องปฏิบัติ

เรื่องบางเรื่อง หลายเรื่อง บางอย่าง ต้องเรียนรู้ ปฏิบัติเป็นอาจิณ

จะเห็นผลไม่วันใดก็วันหนึ่งลองพยายามดู เรื่อยๆ ไม่เหนื่อยไม่เสีย

เวลา  เพราะเป็นสัจจธรรม

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)