อนุทิน 37507 - Ka-Poom

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การจัดการความรู้ คือ การตัดทอนเส้นทางให้สั้นลง

ผู้ที่เข้าใจในความลุ่มลึกและนำทางในเรื่อง "จิตวิญญาณ" คือ พระพุทธองค์ ที่บอกทาง...แห่งพุทธ ที่หมายถึง ตื่นรู้และเบิกบาน ... ทฤษฎีต่างๆ เป็นเพียงร่องรอยของการเรียนรู้มาในยุคหลังๆ ... ดังนั้น ในการเรียนรู้เรื่องมนุษย์และจิตใจ หากอยากเข้าถึงรากเหง้าแห่งจิตวิญญาณ จึงพึงน้อมใจที่หยาบนี้ให้อ่อนลง เปิดประตูใจสู่การเรียนรู้ผ่านร่องรอยของการบอกกล่าวกัน...ตั้งแต่ในสมัยพุทธกาล

มีลัทธิที่เรียนรู้และหาคำตอบของเรื่องจิตวิญญาณมากมาย เป็นคัมภีร์พระเวทต่างๆ แต่ผู้ที่อธิบายได้อย่างแท้จริง คือ "องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า" ... ซึ่งเป็นต้นแบบทั้งในเรื่องสุนทรียสนทนาและการจัดการความรู้ ผู้ที่นำ "ความรู้" ที่ปรากฏจากพระพุทธองค์มาบันทึกเก็บไว้ถึงสองพันห้าร้อยห้าสิบ+ คือ ... "พระอานนท์"...

ดังนั้นหากจะว่าไปแล้วการจัดการความรู้...ด้วยปัญญาและพลังแห่งความเมตตานี้มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้ว...และเป็นการตัดทอนเส้นทางแห่งการเรียนรู้ให้สั้นลงเพื่อเข้าสู่ความเข้าใจแห่งรากเหง้าทาง "จิตวิญญาณ"... ตามที่พระพุทธองค์ทรงชี้สอนสั่งและบอกทาง ...และคงยังไม่มีใครที่เลิศในเรื่องนี้ไปยิ่งกว่าพระพุทธองค์เป็นแน่แท้...ในเรื่องดังกล่าว

เขียน 08 May 2009 @ 23:27 () แก้ไข 08 May 2009 @ 23:30, ()


ความเห็น (0)