อนุทิน 36584 - กวิน

กวิน

251832 อนึ่งในศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่า กัสสปะ พระองค์มีสาวกองค์หนึ่งที่ชื่อว่า  สหกะ  ทำปฐมฌานให้เกิดแล้วฌานไม่เสื่อม เมื่อจบชีวิตลง ก็บังเกิดเป็น มหาพรหม มีอายุหนึ่งกัปในปฐมฌานภูมิ  ต่อมาในสมัยพระพุทธเจ้า พระองค์ปัจจุบัน ทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว ทรงดำริว่า ธรรมที่เราบรรลุนี้ ละเอียดละออสูงสุดมาก ยากที่บุคคลจะบรรลุตามได้ พระองค์ก็ทรงท้อพระราชหฤทัยไม่อยากที่จะสอนผู้อื่น  ท้าวสหัมบดีพรหม ทรงเห็นว่า ความฉิบหายจะบังเกิดแก่หมู่มวลสัตว์ น้อย ใหญ่ ทั้งหลายจึง ประณมกร กราบทูลอาราธนา พระพุทธเจ้าให้ทรงแสดงธรรมโปรดสัตว์โลก สหก+ปติ (ผู้เป็นใหญ่)   ลง นิคคหิตอาคม ขยายคำออกไปเป็น  สหมฺปติ หรือ สหัมบดี ในภาคภาษาไทย  

แต่  ท้าวสหัมบดีพรหม ในที่นี้ก็อาจจะเป็นเพียงแค่ บุคคลาธิษฐาน (Personification) ที่ถูกสร้างขึ้นมาเปรียบเทียบสภาวะที่เกิดขึ้นภายใน หทัยประเทศ ก็ได้

ต่อมา เหตุการณ์เมื่อครั้งที่  ท้าวสหัมบดีพรหม ทูลอาราธนาพระพุทธองค์ให้ทรงแสดงธรรม กลายเป็นคำสำหรับ อาราธนาพระสงฆ์ (ในเมืองไทย) ให้แสดงธรรม มาจนถึงทุกวันนี้ 

เขียน 20 Apr 2009 @ 22:20 () แก้ไข 21 Apr 2009 @ 00:04, ()


ความเห็น (0)