อนุทิน 35879 - บุญส่ง

บุญส่ง

การบริการจัดการเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยนำเทคโนโลยีทางการศึกษาทุกรูปแบบมาพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้

      1 จัดให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

      2 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา                         เพื่อใช้ในการเรียนการสอน เช่น

      2.1 ปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์

      2.2 เพิ่มห้องเรียนคอมพิวเตอร์ พร้อม    Internet อีก 1 ห้องเรียน

      2.3 ขยายการให้บริการคอมพิวเตอร์      ในห้องวิทยบริการ

       2.4 มีสื่อต่าง ๆ ใช้อย่างเพียงพอ เช่น                                                             โทรทัศน์ เทป เครื่องฉาย CD แผ่น CD    เครื่องขยายเสียง และโปรเจคเตอร์

      3 ขยายการใช้ Internet เพื่อการสืบค้นในห้อง วิทยบริการ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด

      4 ขยายการใช้คอมพิวเตอร์ในการวัดประเมิน ผลการเรียน

เขียน 07 Apr 2009 @ 11:02 ()


ความเห็น (0)