อนุทิน 35264 - Jirarat

Jirarat
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ชื่อเรื่อง                  การพัฒนาการจัดการเรียนรู้และบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง   ความร้อนและสสาร    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ของชั้นประถมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน

ผู้วิจัย                      จีรารัตน์  ใสสอน

ปีที่วิจัย                   2550

 

บทคัดย่อ

 

                   การวิจัยครั้งนี้  เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง   ความร้อนและสสาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา  2550  โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน  จำนวน  1  ห้องเรียน  33  คน  โดยได้จากการสุ่มอย่างง่าย   (Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย  1)  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  2)  บทเรียนสำเร็จรูป  3)   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และ  4)  แบบทดสอบความพึงพอใจของนักเรียน  ที่มีผลต่อแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  ความร้อนและสสาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 

วิธีดำเนินการวิจัย   มีขั้นตอน  ดังนี้  1)  ทดสอบก่อนเรียน  2)  ดำเนินการสอนตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่  1-8  ควบคู่กับบทเรียนสำเร็จรูป  ชุดที่  1-8   3)  ทดสอบหลังเรียน  และ 4) สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  ความร้อนและสสาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3                   

                   ผลการวิจัย  พบว่า

                   1.  ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  ความร้อนและสสาร  ของนักเรียนรายบุคคล  มีประสิทธิภาพ  75.08/78.25

                   2.  ดรรชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  ความร้อนและสสาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  มีค่าเท่ากับ  0.5881 แสดงว่าผู้เรียนมีค่าความก้าวหน้าทางการเรียนรู้เพิ่มขึ้นหลังเรียนร้อยละ  58.81

                   3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05

                   4.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบทเรียนสำเร็จรูป  โดยภาพรวม  อยู่ในระดับ  มาก

เขียน 26 Mar 2009 @ 14:28 () แก้ไข 26 Mar 2009 @ 14:29, ()


ความเห็น (0)