อนุทิน 35053 - wipaporn

wipaporn

ชื่อเรื่อง                  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยใช้ชุดฝึกทักษะ  เรื่อง  การเขียนสะกดคำภาษาไทยตามมาตราตัวสะกด  สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่  3   โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน  อำเภอคลองลาน  จังหวัดกำแพงเพชร 

ผู้วิจัย                      วิภาพร  รักษาสิทธิชัย

ปีที่วิจัย                   2550

 

บทคัดย่อ

 

                   การวิจัยครั้งนี้  เป็นการวิจัยเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยใช้ชุดฝึกทักษะ  เรื่อง  การเขียนสะกดคำภาษาไทยตามมาตราตัวสะกด  สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่  3   โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน  อำเภอคลองลาน  จังหวัดกำแพงเพชร   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้  ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3   ปีการศึกษา  2550  โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร  เขต  2  จำนวน  1  ห้อง  มีนักเรียนจำนวน  32  คน  โดยการเลือกจากการสุ่มอย่างง่าย  (Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย  1)  ชุดฝึกทักษะ  2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และ   3)  แบบทดสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนกลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาไทย  โดยใช้ชุดฝึกทักษะ  เรื่อง  การเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกด  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3      การวิเคราะห์ข้อมูล  วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยการทดสอบค่า  t (t-test)  และนำข้อมูลจากการประเมินความพึงพอใจ  ไปเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด                                                    

                   ผลการวิจัย  พบว่า                                                                                                                                                                            1.  คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังการใช้ ชุดฝึกทักษะ  เรื่อง  การเขียนสะกดคำภาษาไทยตามมาตราตัวสะกด  สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  จำนวนทั้งหมด  12  ชุด  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุงกว่า  ร้อยละ  70  ทุกชุดฝึกทักษะ  โดยรวมมีผลสัมฤทธิ์ถึงร้อยละ  75.56 

                   2.  ผลสัมฤทธิ์หลังได้รับการพัฒนาสูงกว่าก่อนได้รับการพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ  .05

                   3.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดการเสริมทักษะเรื่องการเขียนสะกดคำภาษาไทยตามมาตราตัวสะกดอยู่ในระดับมาก

 

เขียน 23 Mar 2009 @ 14:00 ()


ความเห็น (0)