อนุทิน 31634 - บุณยกร

บุณยกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

"ประชาธิปไตยสมบูรณ์แบบ" นั้น จะเป็นสังคมที่มีความเข้าใจใน

"ฐานะแห่งบุคคล"เป็นอย่างดีก็เพราะประชากรมีูภูมิธรรมและมีวัฒนธรรม

ในความระลึกถึงกัน -ความรักกัน-ความเคารพกัน-ความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน-ความไม่วิวาทกัน-ความพร้อมเพรียงกัน-ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (สาราณียธรรม..พระไตรปิฎก เล่ม๒๒ ข้อ ๒๓๘ ) จึงเป็นสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่นสันติสุข โดยรักเคารพนับถือสามัคคีกันตามฐานานุฐานะ ซึ่งพร้อมไปด้วยศรัทธาและปัญญา ที่เข้าใจในสัจจะ

ว่า"ฐานะเเห่งบุคคล" ที่มีความไม่เหมือนกัน มีความไม่เสมอกัน ทั้งในด้าน" สมมุตติสัจจะ" และทั้งในด้าน "ปรมัตสัจจะ" ซึ่งแบ่งเป็น๔ ฐานะใหญ่ ๆ ได้แก่ ๑.ฐานะนักบวช ๒.ฐานะนักบริหาร ๓.ฐานะนักบริการ ๔.ฐานะนักผลิต. บางส่วนจากคอลัมน์"ชีวิตนี้มีปัญหา" หนังสือพิมพ์เราคิดอะไร "พ่อท่านสมณโพธิรักษ์"    

เขียน 23 Jan 2009 @ 23:10 () แก้ไข 23 Jan 2009 @ 23:12, ()


ความเห็น (0)