อนุทิน 30950 - Gis เกษตรจังหวัดเลย

  ติดต่อ

KM  อำเภอเอราวัณ

  วิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ผาอินทร์แปลง ม.14 ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ  จ.เลย 

แม้ ในยามนี้สินค้าเกษตรบางชนิดจะราคาสูงอย่างเช่นข้าว แต่ต้นทุนการผลิตก็สูงตามไปด้วย จึงทำให้ต้นทุนกับราคาขายไม่เกิดส่วนต่างนั่นหมายถึงได้กำไรที่น้อย  เกษตรกรจึงมุ่งหวังที่จะลดต้นทุนการผลิต วิธีการของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมีถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและประหยัด เพราะเป็นการใช้วัตถุดิบที่มีมากมายในท้องถิ่น  และสอดคล้องกับวิถีชีวิตชาวบ้าน  แต่การใช้หรือผลิตปุ๋ยอินทรีย์ยังประสบปัญหาหลายประการ   เกษตรกรจึงควรหาแนวทางพัฒนาวิธีการผลิต ตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ๆเพิ่มเติม  เพื่อลดรายจ่ายและก่อให้เกิดรายได้อย่างยั่งยืน

 

 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)