อนุทิน 29522 - เตวิชโช

เตวิชโช

กิจฺโฉ มนุสฺสปฏิลาโภ

กิจฺฉํ มจฺจาน ชีวิตํ

กิจฺฉํ สทฺธมฺมสฺสวนํ

กิจโฉ พุทธฺานมุปฺปาโท . . . ฯ ๑๘๒ ฯ

การเกิดเป็นมนุษย์ ได้มาโดยยาก

ชีวิตของสัตว์ทั้งหลาย เป็นอยู่ลำบาก

การฟังธรรมของสัตบุรุษ หาได้ยาก

การเกิดขึ้น แห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย หาได้ยาก

เขียน 22 Dec 2008 @ 17:15 ()


ความเห็น (0)