อนุทิน 27600 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  • วันนี้ร่วมประชุมกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เลยพิท
  • ในฐานะเลขานุการกลุ่มฯ ร่วมพิจารณากับ ผอ. รอง ผอ. ผู้แทนครูแต่ละโรงเรียนพิจารณาตั้งคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง8กลุ่มและ1กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  • แล้วเสร็จก่อนเที่ยง และมาร่วมพิจารณากับผู้บริหารในการตั้งกรรมการกลุ่มฯมัธยมศึกษาตอนต้น และศูนย์เครือข่ายฯม.ต้น
  • มาดูพืชผักที่ปลูกไว้เริ่มโตแล้ว
เขียน 26 Nov 2008 @ 14:36 () แก้ไข 26 Nov 2008 @ 15:20, ()


ความเห็น (0)