อนุทิน 27149 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  • วันนี้ไม่ได้เข้าโรงเรียนอีกแล้วเพราะมีงานประชุมเร่งด่วน
  • การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุมเครือข่ายส่งเครือการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดเลย
  • สรุปได้ ผอ.โกศล บูญไชย (เลยพิทยาคม) เป็นประธาน มีรอง 3 คน คัดมาจากทั้ง 3 เขต คือ ผอ.กิตติพิชญ์ ผอ.ธวัชชัย และ ผอ.อนุกูล ส่วนผมเองได้เป็น เลขานุการ (ประธานมีเอกสิทธิ์ในการเลือก) ทีมงาน ผช.เลขา มี 5 คน คือ ผอ.ครรชิต รองสุนทร รองมนัสชัย รองคำเปล่ง และครูเกียรติศักดิ์
  • ก่อนเริ่มประชุม อธิการบดี มรล. ผศ.ไพทูรย์ ยาบุษดี และคณะ มานำเสนอแนะแนวการรับสมัคร นศ.ปี 2552 ทั้งรับตรง และทั่วไป
เขียน 19 Nov 2008 @ 19:07 () แก้ไข 19 Nov 2008 @ 19:08, ()


ความเห็น (0)