อนุทิน 26199 - กวิน

กวิน

Karaoke meeting = KM =Knowledge Management?

พระเถระองค์หนึ่งท่านไปบำเพ็ญใกล้สระแห่งหนึ่ง มีชนกลุ่มหนึ่งกำลัง ขับร้อง Karaoke กันอยู่ มีหญิงผู้หนึ่งลงไปเก็บดอกบัว ขณะเก็บดอกบัว เขาก็ร้องรำทำเพลง พระท่านก็พิจารณาตามเสียงร้องของเพลงเขานั้น ให้รู้ให้เห็นทุกขสัจจะ สมุทัยสัจจะ เพราะในขณะที่เขาร้องเพลงเพลิดเพลินนั้น ก็คือ เขาเป็นทุกข์ ทุกข์เพราะกิเลสแผดเผาจิตใจ เขาจึงได้ระบายออกในลักษณะร้องเพลง นั้นเรียกว่า เป็นความระบายกิเลส ทั้งในขณะนั้นเขาก็มีความรักใคร่ยินดีเพลิดเพลินอยู่ด้วยอำนาจของกิเลส ซึ่งเป็น สมุทัยสัจจะ บอกทุกขสัจจะที่กิเลสแผดเผาจิตของเขาด้วย บอกสมุทัยสัจจะที่เป็นตัวให้เกิดความรักใคร่ยินดี เกิดตัณหา เกิดความทะยานอยากในจิตด้วย แล้วพระท่านก็เกิดความสังเวช เกิดความเบื่อหน่าย จิตของท่านก็หลุดพ้นได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ เพราะอาศัยเสียงเพลงนั้นเป็นเหตุ ท่านก็น้อมนำมาพิจารณา นิโรธ ความรู้แจ้งก็เกิดขึ้น กิเลสทั้งหลายก็หมดสิ้นไป

(จำมาจากคำสอนของ พระอุดมสังวรวิสุทธิเถร วัดถ้ำดำรงธรรม อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร)

การร้องรำทำเพลง/Karaoke meeting = KM นี่มีประโยชน์โภชน์ผลต่อคนฟังจริงๆ   ฮา..

เขียน 09 Nov 2008 @ 16:12 () แก้ไข 09 Nov 2008 @ 16:23, ()


ความเห็น (0)