อนุทิน 25103 - กวิน

กวิน

อาสา หรือ ไม่อาสา ดีหนอ ? @ 219541

สวัสดีครับพี่อ๋อย  แอมแปร์~natadee
คนมีปัญญาคือปัญญาชนนั้นรู้จักครุ่นคิดไว้ให้มากๆ  ด้วยเหตุหากกวิน
เป็น บัณฑิต ที่ยังไม่ได้เป็น มหาบัณฑิต หรือเป็น ดุษฎีบัณฑิต แต่ถ้าคิดมากๆ ก็อาจจะได้รับ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ หรือได้รับยกย่องให้เป็น ศาสตราจารย์พิชาน  ก็ได้เหมือนกัน :)

ปถพีรดี (นามแฝง) แห่ง ศูนย์ส่งเสริมและเผยแพร่การใช้ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน ได้เขียนบทความอ้างอิงถึงคำว่า ศาสตราจารย์พิชาน  ไว้ในนิตยสารสกุลไทย  ฉบับที่ 2471 ปีที่  48 ประจำวัน  อังคาร ที่  26 กุมภาพันธ์  2545 ความว่า


"ศาสตราจารย์พิชาน คือตำแหน่งอะไร หมายความว่าอะไร ศาสตราภิชาน เป็นตำแหน่งที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบให้แก่บุคคลเพื่อยกย่องว่า เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย มาจากคำว่า ศาสตร+อภิธาน หมายถึง ผู้มีความรู้ยิ่งในศาสตร์ (หรือวิชาความรู้)" (1) 

ซึ่งตามความหมายนี้ ผู้เขียนคิดว่าไม่ถูกต้องนัก นั่นเพราะคำว่า พิชาน ย่อมไม่ใช่ อภิธาน ตัีว ชอช้าง ย่อมไม่ใช่ตัว ธอธง คำว่า ศาสตราจารย์พิชาน  ศาสตราภิธาน และ ศาสตราพิชาน มีการใช้สลับสับสนกันอยู่บ่อยๆ ซึ่งกวินเห็นว่าควรที่จะใช้ก ศาสตร+อาจารย+พิชาน=ศาสตราจารย์พิชาน มากกว่า

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ฉบับออนไลน์ได้ให้คำจำกัดความคำว่า พิชาน ไว้ดังนี้

พิชาน เป็นคำนามหมายถึง  ความรู้สึกตัว, การรับรู้อารมณ์หรือสิ่งเร้า. (อ. consciousness). (2) 

ฉะนั้นคนที่จะเป็น ศาสตราจารย์พิชาน ได้นั้น จำเป็นที่จะต้องมี consciousness นั่นเอง

อนึ่งคำว่า consciousness  นี้ พจนานุกรม Longdo English-Thai ได้ให้คำจำกัดความไว้ ความว่า

consciousness (คอน'เชิสเนส) n. ความมีสติ,ความมีจิตสำนึก,ความคิดและความรู้สึกรวมกัน,ภาวะจิต,ความตระหนัก, S. knowledge (3) 

ฉะนั้นหาก คนมีปัญญาคือปัญญาชนนั้นรู้จักครุ่นคิดไว้ให้มากๆ   แล้ว ก็ย่อมถือว่าคือ ว่าที่ ศาสตราจารย์พิชาน ส่วนผู้ที่ถึงแม้นว่าจะสำเร็จเป็น ดุษฎีบัณฑิต แต่หากไม่มี consciousness ก็อาจจะยังถือได้ว่าความ พิชานในศาสตร์ นั้นๆ ยังไม่มี

ฉะนั้นพี่อ๋อยในฐานะที่พี่ อ๋อย แอมแปร์~natadee มี พิชาน กวินจึงขอมอบตำแหน่ง ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  ไว้ให้กับพี่อ๋อย ครับกระผม ถ้าประเทศไทยมีผู้ที่มี พิชาน อย่างพี่อ๋อแอมแปร์~natadee เยอะๆ ประเทศไทยย่อมที่จะเจริญกว่านี้เป็นแน่แท้นะครับ

อ้างอิง

(1) ปถพีรดี (นามแฝง).ศูนย์ส่งเสริมและเผยแพร่การใช้ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน นิตยสรสกุลไทย ฉบับที่ 2471 ปีที่  48 ประจำวัน  อังคาร ที่  26 กุมภาพันธ์  2545. [cited 2008 October 30]. Available from: URL; http://www.sakulthai.com/DSakulcolumndetailsql.asp?stcolumnid=1253&stissueid=2471&stcolcatid=9&stauthorid=10

(2) พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ฉบับออนไลน์. เวปไซต์ราชบัณฑิตยสถาน [cited 2008 October 30]. Available from: URL; http://rirs3.royin.go.th/new-search/word-search-all-x.asp

(3) Longdo English-Thai. [cited 2008 October 30]. Available from: URL; http://dict.longdo.com/search/consciousness

เขียน 30 Oct 2008 @ 22:13 () แก้ไข 31 Oct 2008 @ 12:33, ()


ความเห็น (0)