อนุทิน 2314 - วิสุทธิ บุญญะโสภิต

๒๘ เมษายน ๒๕๕๑

  • เร่งส่งงาน "รายงานการประชุม คสช." ให้พี่อ้อม
  • การประชุม คสช. คราวนี้ เรื่องสำคัญคือเรื่อง "การใช้สารเคมีในภาคเกษตร" ซึ่งที่ประชุมวิเคราะห์ปัญหาที่จะเกิดขึ้น จากภาวะราคาข้าวสูงขึ้น
  • มีข้อมูลที่ควรรับทราบคือ ๑) เร่งผลผลิตจึงหันมาใช้สารเคมีเพิ่มอีกเท่าตัว ๒) มีกลุ่มทุนขนาดใหญ่หันมากว้านซื้อนา ทำการเกษตรขนาดใหญ่หลายราย ๓) ที่นาที่เกษตรกรใช้ทำนา ปัจจุบันส่วนใหญ่เป็น "การเช่า" เพราะหลุดจำนอง
  • สาย ๆ ไปร่วมพูดคุยกับกรมอนามัย เรื่องการขับเคลื่อนงาน HIA เวทีดูน่ารักดี สุดท้ายมีมติให้ตั้งคณะทำงานชุดเล็ก ๆ มาช่วยกันคิดว่าจะทำอะไรกันดี รวมทั้งจัดเวทีวิชาการย่อย ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน น่าสนใจ
  • ภาคบ่าย พูดคุยกับ ผอ.RDI จาก มข. เรื่องความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน และการเตรียมงานวันที่ ๘ พฤษภาคม ที่จะมีเวทีวิชาการและการลงนามใน MOU
  • บ่ายอีกเหมือนกันมีการจัดเวทีวิเคราะห์ "ข้าวแพง ใครได้ประโยชน์" น่าสนใจเพราะฟังจากเกษตรกรตัวจริง บอกว่า "ข้าวข้าวก่อนราคาดี" จึงไม่ได้ประโยชน์ ต้องรอรอบหน้าที่กำลังจะเก็บเกี่ยว"
  • ตกเย็นหารือเรื่องการขับเคลื่อนงานอาหารและเกษตร กับมูลนิธิเกษตรยั่งยืน ว่าจะทำอะไรต่อ จนค่ำจ๊ะ
  • กลับบ้านหมดแรง หยิบหนังเก่า ๐๐๗ มาดู ค่อยยังชั่ว (ดี)
เขียน 29 Apr 2008 @ 09:07 ()


ความเห็น (0)