อนุทิน 19268 - กวิน

กวิน

เลือกนายก(บ) @ 179580

ที่ฝนมันตก เพราะกบมันร้อง กบ ทำไมจึงร้อง ที่กบมันร้อง เพราะท้องมันปวด ท้อง ทำไมจึงปวด  ที่ท้องมันปวดเพราะ ข้าวมันดิบ ข้าว ทำไมจึง ดิบ ที่ข้าวมันดิบเพราะฟืนมันเปียก!! ฟืน ทำไมจึงเปียก ที่ฟืนมันเปียก เพราะฝนมันตก!!!!

ปฏิจจสมุปบาท นี้ มีชื่อเรียกอย่างอื่นอีก ที่สำคัญคือ อิทัปปัจจยตา(ภาวะที่มีอันนี้ๆ เป็นปัจจัย) ธรรมนิยาม (ความเป็นไปอันแน่นอนแห่งธรรมดา/กฎธรรมชาติ) และ ปัจจยาการ (อาการที่สิ่งทั้งหลายเป็นปัจจัยแก่กัน) : (1)

เขียน 27 Aug 2008 @ 20:36 () แก้ไข 27 Aug 2008 @ 21:11, ()


ความเห็น (0)