อนุทิน 170475 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๕๑๖๘

กายภายนอก-กายภายใน…อะไรจะสู้ เท่ากับการเรียนรู้ และนำลงสู่การปฏิบัติจริง

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)