อนุทิน 170378 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๕๑๒๙

ชีวิตจริง…มิใช่เป่ะ…เป่ะ ตามทฤษฎี ความรู้ที่ร่ำเรียนมา…เรื่องราวบางเรื่อง ทำเพื่อแก้ไขปัญหา มิให้เกิด…มิใช่เพื่อแถ แต่เพื่อมิให้เกิดปัญหาตามมาในอนาคต

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)