อนุทิน 170256 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๕๐๘๔

การศึกษาภาครัฐ ควรปรับเปลี่ยนเรื่องการวัดผลการเรียนของนักเรียนให้ออกมาเป็นเกรด ลำดับที่…แต่ควรวัดผลการเรียนออกมาเป็นเชิงคุณภาพ ด้วยการวัดผลจากตัวเด็ก ด้วยการเขียนพฤติกรรมเด็กตามความเป็นจริง วัดจากจุดเด่น-จุดด้อยในตัวเด็ก…ความถนัด ความสามารถ ความรู้ ฯลฯ ของเด็กในแต่ละคน เพราะเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ในความแตกต่าง และความหลากหลายของเด็กในแต่ละคน…จะทำให้สร้างสังคมในอนาคตได้อย่างมีคุณภาพมากกว่า การวัดผลการเรียนด้วยการนำมาวัดเป็นคะแนน และลำดับที่…สำหรับครู ต้องตระหนักถึงการไม่ลำเอียด ไม่อคติ ต่อเด็ก ต้องเขียนจากความเป็นจริงของนักเรียน ซึ่งค่อนข้างหนัก ยาก แต่หากวัดด้วยจิตสำนึกของความเป็นครู + จรรยาบรรณในวิชาชีพแล้ว สามารถทำได้ผลแห่งคุณภาพของมนุษย์…การวัดความรู้ เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นในแต่ละรายวิชา สิ่งที่เด็กเรียนในรายวิชานั้น มากกว่า ที่จะต้องวัดว่า สามารถนำไปใช้อะไรกับตัวเองได้บ้างตามความคิดของตัวเอง เป็นการฝึกคิด วิเคราะห์ไปในตัวของรายวิชาที่เรียน

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)