อนุทิน 170149 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๔๐๓๖

ในการทำงาน การกล่าวอ้างข้อมูล ที่มาของข้อมูลในการนำมาทำ…มิควรกล่าวอ้างว่าผู้บังคับบัญชาให้ทำ หากงานนั้นทำด้วยระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ…ควรอธิบายความหมายให้ผู้มาติดต่อเข้าใจให้ถูกต้อง นี่คือ การติดต่อสื่อสาร ที่ทำให้ข้อมูลบิดเบือนจากความเป็นจริง โดยเฉพาะสมัยนี้ ควรระวังให้มาก ๆ ควรแยกแยะ วิเคราะห์ สังเคราะห์งาน และเรื่องที่ทำให้ได้ และให้เป็น…งานราชการที่เราได้ทำ มิใช่เรื่องของส่วนตัว มาจากระเบียบ ข้อบังคับ กฎ กติกา หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ ทั้งนั้น…ผู้บังคับบัญชา หรือตัวเราที่ทำงาน เป็นเพียงแค่ตัวแทนในการทำงานเท่านั้น

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)