อนุทิน 170061 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๔๐๐๕

ปริญญาใด ๆ ก็ไม่เท่า…เท่ากับปริญญาชีวิตของแต่ละบุคคล…ซึ่งในคุณค่าของปริญญาในแต่ละใบอาจเท่า หรือไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับคุณค่าของแต่ละบุคคลที่ได้สั่งสมความรู้ + ทักษะ + ประสบการณ์ ขึ้นมาด้วยตนเอง

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)