อนุทิน 170021 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๓๙๘๘

การเรียนรู้ที่มีคุณภาพนั้น…ต้องเกิดจากการเรียนรู้ที่ได้จากความรู้ที่เกิดจากปัญญา มิใช่เป็นการเรียนรู้ที่มิได้มีการคิด วิเคราะห์ และแยกแยะเรื่องราวนั้น ๆ ด้วยตนเอง…ความคิดและพื้นฐานความคิดของแต่ละคนที่ถูกต้อง…มีส่วนสำคัญมากต่อการพัฒนามนุษย์ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)