อนุทิน 168775 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๓๒๙๓

มีความเข้าใจ คำว่า “อย่าใส่ใจ ในจริยาของผู้อื่น”

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)