อนุทิน 167897 - เคษิต ทองสมบัติ

โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาหลักสูตรพัฒนาอาชีพ (วิชาช่างปูนพื้นฐาน) ชื่อเจ้าของผลงาน นายเคษิต ทองสมบัติ กศน.ตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ในสภาพปัจจุบันมนุษย์เราได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นอย่างมาก เมื่อจำนวนประชากรเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นอาชีพเสริม อาชีพช่างปูนพื้นฐาน เป็นอาชีพอิสระที่ผู้เรียนสามารถนำมาเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพรองได้ เนื่องจากเป็นอาชีพที่ผู้สนใจสามารถเรียนรู้ได้ง่ายไม่ยุ่งยาก ไม่มีต้นทุนในการประกอบอาชีพ เพราะเป็นอาชีพที่ใช้ฝีมือ และทักษะในการประกอบอาชีพ และในปัจจุบันที่พักอาศัยของประชาชนส่วนใหญ่ก่อสร้างจากวัสดุคอนกรีต มีการก่ออิฐ-ฉาบปูน เป็นหลักในการสร้างที่พักอาศัย และปัจจุบันครอบครัวของสังคมไทย เป็นครอบครัวขยาย จึงมีการปลูกที่พักอาศัยมากขึ้น ทำให้ผู้ประกอบอาชีพด้านช่างปูนพื้นฐาน ขาดแคลน อาชีพช่างปูนพื้นฐานจึงเป็นอาชีพหนึ่งที่เป็นช่องทางในการประกอบอาชีพของผู้ที่ยังไม่มีงานทำหรือผู้ที่ต้องการเปลี่ยนอาชีพที่เป็นงานอิสระและมั่นคงได้

ดังนั้นจากหลักการและแนวคิดเหล่านี้ ทำให้ กศน.ตำบลนากอก มีความต้องการที่จะศึกษาและฝึกทักษะในอาชีพช่างปูนพื้นฐาน เพื่อจะได้ทำเป็นอาชีพเสริมรายได้ จึงได้เปิดหลักสูตรอาชีพ ช่างปูนพื้นฐาน

ขั้นตอนการดำเนินการอบรมช่างปูนพื้นฐาน

1. ช่องทางการประกอบอาชีพช่างปูนพื้นฐาน 
2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับช่างปูนพื้นฐาน
3. การเตรียมวัสดุในช่างปูนพื้นฐาน
4. การออกแบบ
5. ขั้นตอนหลักสูตรช่างปูนพื้นฐาน
  5.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปูน
  5.2 การเตรียมพื้นที่
  5.3 การเตรียมปูน
  5.4 การเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์
  5.5 วิธีการผสมปูน
  5.6 การเทพื้นถนน
  5.7 วิธีการเก็บรายละเอียดของงาน
เขียน 15 Apr 2020 @ 14:37 () แก้ไข 15 Apr 2020 @ 14:41, ()


ความเห็น (0)