อนุทิน 167420 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๙๖๙

เตรียมเข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ อว. เกี่ยวกับการทำความเข้าใจในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตามมติ ครม.ความเห็น (0)