อนุทิน 167365 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๙๕๒

นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๗๐ และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕…อ่านได้ที่นี่ https://www.ku.ac.th/kunews/news62/11/Policy_and_strategy.pdfความเห็น (0)