อนุทิน 166914 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๘๕๖

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ๗๐:๒๐:๑๐ Learning Model…มุ่งเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง Action Learning พัฒนาทักษะการทำงานให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษที่ ๒๑ คือ

๑. เรียนรู้จากประสบการณ์จากการทำงาน = ๗๐%

๒. การเรียนรู้ผ่านการสอนงาน (Coaching) การเรียนรู้ผ่านระบบพี่เลี้ยง (Mentoring) = ๒๐%

๓. การเรียนรู้อย่างเป็นทางการ (Formal Training) เช่น การศึกษาเพิ่มเติม การฝึกอบรม การเรียนรู้ด้วยตนเอง = ๑๐%

สิ่งเหล่านี้ คือ วงจรของชีวิตในการทำงาน ซึ่งสมัยข้าราชการ ฉันก็ปฏิบัติต่อตนเองเช่นนี้เช่นกัน…มิใช่ทำงานแล้ว จะไม่ต้องทำอะไร เพราะไม่เช่นกันจะไม่เกิดการพัฒนาตนเองเลย

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)