อนุทิน 166885 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๘๔๒

เราต้องอยู่บนโลกใบนี้ให้ได้ แม้ว่าเราอาจอยู่ใกล้กับคนดี - คนไม่ดี แต่เราจะปฏิเสธไม่อยู่ใกล้ไม่ได้…เพียงแต่เราลองคิด สังเคราะห์ วิเคราะห์ แยกแยะออกว่า สิ่งใดที่ใช่ หรือไม่ใช่ ซึ่งโลกใบนี้มีสองสิ่งนี้ปะปนกันอยู่เสมอ…ขึ้นอยู่กับกระบวนการคิดของตัวเราเอง…ทุกเรื่องขึ้นอยู่กับตัวเราเป็นผู้วินิจฉัยด้วยตัวของเราเอง ทั้งนี้ ต้องไม่ตั้งอยู่บนความประมาทของชีวิตและต้องระมัดระวัง…บทเรียนในสมัยพุทธกาลก็มี หากหนีไปที่อื่น เราก็จะพบเจอคนแบบนั้นเสมอ อดีตมีการสอนและให้เราคิดได้อยู่เสมอ

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)