อนุทิน 166821 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๘๑๙

ผู้ที่ทำงานเก่ง…มิได้หมายถึง ผู้ที่เรียนเก่ง แต่ผู้ที่ประสบผลสำเร็จในการทำงาน ต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการประยุกต์ใช้หลักการหรือวิชาการที่มีอยู่ในตัวเอง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในงานที่ตนทำ…จึงจะกล่าวได้ว่า บุคคลนั้นมี Competency “สมรรถนะ” พฤติกรรมของตัวเองที่แสดงออกมาให้เป็นที่ประจักษ์สายตาต่อผู้อื่น…ซึ่งตรงกับแนวคิดของ David C.McClelland

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)