อนุทิน 166775 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๘๙๕

สมรรถนะของการเป็นผู้บริหารในมหาวิทยาลัย

๑. สภาวะผู้นำ

๒. วิสัยทัศน์

๓. การวางกลยุทธ์ภาครัฐ

๔. ศักยภาพเพื่อนำการปรับเปลี่ยน

๕. การควบคุมตนเอง

๖. การสอนงานและการมอบหมายงาน

เป็นกันได้มากน้อยแค่ไหน…ต้องลงลึกในรายละเอียดของแต่ละขั้นของทั้ง ๖ ข้อค่ะ คริ ๆ ๆ แล้วจะทราบว่า “การเป็นผู้บริหารนั้น ต้องมีหลักของความรู้ ความสามารถ บวกด้วยคุณธรรมจริง ๆ ค่ะ…ศึกษาเพิ่มเติม ได้จากที่นี่ค่ะ…http://personnel.psru.ac.th/form/KOOMUE_Orange.pdf มนุษย์เราแตกต่างกันด้วย “สมรรถนะ ที่แต่ละคนมีอยู่ค่ะ จะเป็นตัวบ่งบอกในความต่างของแต่ละคน ที่มีนอกเหนือจากความรู้ ที่ต้องนำมาใช้ในระบบของการทำงาน”

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)