อนุทิน 166693 - นายสมภพ อมรดิษฐ์

สาเหตุของทุกข์

  1. ทุกข์เพราะเอาแต่ใจตัว วิธีแก้ทุกข์ ให้กำหนดมองตามจริงว่า เราไม่ใช่ศูนย์กลางของโลก ไม่ใช่คนสำคัญอะไร เราเกิดมาชั่วคราว แล้วก็จะผ่านไป บางสิ่งเราทำผิดพลาด บางสิ่งเราทำถูกต้อง ความเป็นคนธรรมดาของเรามีอยู่มากมายไม่มีประมาณ ความอ่อนแอ โง่เขลา ความล้มเหลวของเราแสดงออกมาทุกเมื่อเชื่อวัน เห็นอย่างนี้แล้ว เราจะยึดมั่นถือมั่น สำคัญว่าตนยิ่งใหญ่ไปเพื่ออะไร ฟังคนอื่นให้มาก พูดให้น้อยลง เมตตาให้มากขึ้น คือหนทางแก้ไขการเอาแต่ใจของตนเอง!
  2. ทุกข์เพราะกลัวความชรา วิธีแก้ทุกข์ ให้ทำความเข้าใจว่า ความแก่ เจ็บ ตาย คือเรื่องธรรมชาติ เมื่อสิ่งนี้ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้ว ก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่เราต้องกังวลกับมัน มนุษย์ทุกคนควรใช้ชีวิตให้เหมาะสมกับวันวัย เมื่ออายุมากขึ้น ก็สมควรลดความต้องการในสิ่งต่างๆของตนลง ถ้ายังต้องการเท่าเดิม แต่ร่างกายไม่อำนวย การจะไม่มีทุกข์ย่อมเป็นไปไม่ได้
  3. ทุกข์เพราะอัตตาตัวตน วิธีแก้ทุกข์ สูงสุดของความทุกข์ คือทุกข์เพราะมีอัตตาตัวตน ถ้าไร้อัตตาตัวตนแล้ว ความทุกข์ก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้อีก หนทางแห่งการดับทุกข์ที่แท้จริง จึงเป็นหนทางเดียวกับการทำลายอัตตาตัวตน เราไม่อาจแก้ความทุกข์ด้วยหนทางอื่น การแก้ทุกข์เป็นเรื่องๆ คือการแก้ทุกข์ที่ไม่มีวันจบสิ้น หนทางดับทุกข์เที่ยงแท้มีเพียงหนทางเดียวคือ อริยมรรคมีองค์แปด ย่อลงมาก็เหลือศีล สมาธิ วิปัสสนา ย่อลงมาอีกก็เหลืออานาปานสติ ฝึกสมาธิวิปัสสนาเสียแต่วันนี้ อัตตาตัวตนย่อมเบาบาง เมื่ออัตตาตัวตนเบาบางแล้ว ชีวิตย่อมมีความสุขมากขึ้นโดยลำดับ..

คัดลอกจาก พศิน อินทรวงค์

เขียน 01 Jan 2020 @ 17:44 ()

คำสำคัญ (Tags) #เข้าใจในทุกข์ความเห็น (0)