อนุทิน 166656 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๘๗๐

ช่วงเช้านี้ กับการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบุคคล ประจำ มรภ.พิบูลสงคราม ทำหน้าที่เลขานุการ (ทำแทน ผอ.สนอ.)…บางเรื่องมีการกระทบสิทธิของผู้อื่น แต่จำเป็นต้องชี้แจงและทำหน้าที่เพื่อความถูกต้อง…ขอบคุณส่วนราชการเดิม ที่สอนให้ฉันเป็นคนมีเหตุผล มีหลักการในการทำงาน เพราะถึงเวลาที่ต้องงัดวิทยายุทธแบบที่เคยเห็นพี่ปฏิบัติมา ออกมาใช้ในการประชุม ก.บ.ม. ในทุก ๆ ครั้ง…การทำงานทุกครั้ง เพื่อแผ่นดิน เพื่อองค์รวม มิใช่ของคนใดคนหนึ่ง สิ่งที่ยึดถือ ปฏิบัติเสมอมา…เพราะนี่คือ เกราะป้องกันตัวเราและทุกคนที่ร่วมทำงานด้วยกันมาให้อยู่รอดปลอดภัยจากเรื่องร้าย ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)