อนุทิน 166563 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๘๔๙

ในการทำงาน หากคนเราตั้งใจใฝ่เรียนรู้ ศึกษา และเคยได้ปฏิบัติมาก่อนแล้ว…ต่อให้ภาครัฐเปลี่ยนแปลง ตัวเราก็จะสามารถนำความรู้ ประสบการณ์ที่เคยปฏิบัติมาแล้ว มาลงมือปฏิบัติ + วางแผนการคิด การทำงานต่อไปได้…แบบนี้ กระมัง!!! ที่ภาครัฐต้องการให้มีการจ้างต่อเวลาเกิน ๖๐ ปีอีก…แต่เห็นเด็กบางคนโพสต์ว่า “มิควร”…ก็เพราะความคิดแคบที่ไม่เปิดใจให้กว้างไง กลัวคนมีอายุมาแย่งงานเด็ก…แต่บางเรื่องเด็กก็ทำไม่ได้หรอก (เห็นมาหลายเรื่องแล้ว) อย่าสำคัญตนผิด…ควรแยกแยะเป็นคน ๆ ไปจะดีกว่าไหม?…ในดีมีเสีย และในเสียย่อมมีดีเสมอ

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)