อนุทิน 166482 - ต้นโมกข์

Collocation with time

To spend time = ใช้เวลาในการทำบางสิ่งบางอย่างซึ่งเกิดประโยชน์ เช่น

We spent time reading a book. เราใช้เวลาไปในการอ่านหนังสือ

To waste time = เสียเวลาไปในการทำบางสิ่งบางอย่าง เช่น

Every weekend, I waste time watching TV. ทุกๆสัปดาห์ ฉันเสียเวลาไปกับการดูโทรทัศน์

To make time = หาเวลาในช่วงมีธุระยุ่ง เช่น

I’m busy this week, but I’ll make time for you. ฉันมีธุระยิ่งในสัปดาห์นี้ แต่ฉันจะหาเวลามาให้กับคุณ

To have time = มีเวลาในการทำบางสิ่งบางอย่าง เช่น

Do you have time to help me move this weekend? เธอมีเวลาในการช่วยฉันเคลื่อนย้ายสิ่งนี้หรือไม่?

To have run out of time = ไม่มีเวลาเหลือในการทำบางสิ่งบางอย่าง เช่น

I’m not finished with presentation, but I’ve run out of time. ฉันทำการนำเสนอนี้ไม่เสร็จ และฉันไม่มีเวลาเหลือแล้ว

…………

เขียน 06 Dec 2019 @ 18:34 ()


ความเห็น (0)