อนุทิน 166312 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๗๙๖

เตรียมทำเอกสารบรรยายเกี่ยวกับ Competency ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ด้วยการทำเอกสารแนบ เพื่อให้คณะกรรมการและผู้อื่นทราบและเห็นผลที่ชัดเจน ในการวัดคน และผลของงาน ในการเลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นความเห็น (0)