อนุทิน 166278 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๗๘๘

บางครั้ง…การที่เราใช้ชีวิต แบบเรียบ ๆ ง่าย ๆ…ใช้ชีวิตแบบพอเพียง…พูดอะไร สั้น ๆ ง่าย ๆ ก็ทำให้เรามีความสุขแล้ว ไม่ต้องทำอะไร เยิ่นเย้อ สมัยนี้คนเราเขาเรียกว่า “อย่าเยอะ”…เหมือนกับตัวเราสร้างมายาให้กับชีวิตมากกว่า

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)